Here is the reference file as found in original the Rundata

[N] A = arkivnummer i Runearkivet, Oslo.

AA29 = Svärdström, Elisabeth: Nyköpingsstaven och de medeltida kalenderrunorna. (Antikvariskt arkiv 29, KVHAA.) Stockholm 1966.

ABÄG1984 = Quak, Arend, 1984: Eine nordische Runeninschrift in Utrecht. I: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 21. Amsterdam s. 73-83.

ABÄG1989 = Quak, Arend, 1989: Zwei Runeninschriften in Amsterdam. I: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 29. Amsterdam s. 163-169.

ACTARC37 = Stenberger, Mårten, 1966: Eketorps borg, a fortified Village on Öland, Sweden. I: Acta Archaeologica 37.

Agertz, Jan, 2002: Småländska ortnamn i runskrift och ortnamn i småländska runinskrifter. I: Om runstenar i Jönköpings län, Småländska kulturbilder 2002. Jönköping, s. 93-102.

Ahlberg, Birgitta, 1978: Mälardalens bildstenar. Trebetygsuppsats. Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet.

[Sö] ALLHSÖDERM = Södermanland [ett bildverk]. Allhems landskapsböcker. Foto: E. Liljeroth. Text och bildtexter: I. Schnell. Malmö 1965.

ALSNÖHUS = Thordeman, Bengt, 1920: Alsnö hus. Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang. Stockholm.

Andersen, Harry, 1947: Har urnordisk haft navnet SaiwilaugaR? (Til Lindholmenamulettens indskrift). I: Namn och Bygd 35 s. 166-176.

Andersson, Thorsten, 1971: Högbystenens runinskrift. I: Festskrift till Olav Ahlbäck 28.3. 1971. Helsingfors. (Studier i nordisk filologi 58.), s. 17-48.

--- 1998a: Ofeg Öper. I: SAS 16. s. 15-20.

--- 1998b: Varg-as och Ulfas. Till frågan om gudabeteckning som efterled i fornnordiska personnamn. I: SAS 16, s. 21-25.

Andreasson, Leon, 1980: Rúnakelvi. I: Mondul 6,1 1980.

ANF = Arkiv för nordisk filologi. 1-. 1883 ff.

ANF1937 = Nordén, Arthur: Magiska runinskrifter. I: Arkiv för nordisk filologi 53 s. 147-189.

Antonsen, Elmer H., 1975: A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions. Tübingen.

APhS = Acta philologica Scandinavica. Tidsskrift for nordisk sprogforskning. 1-. 1972 ff.

Arge, Símun V., 1982: Ein rúnasteinur. I: Mondul 8,3 1982, s. 3-10, 29.

AST1 = Nordén, Arthur: Bidrag till svensk runforskning. (Antikvariska studier 1. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 55.) Stockholm 1943.

ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

[DR] AUD[årtal] = Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1988 ff. København 1989 ff.

Axboe, Morten & Stoklund, Marie, 2003: En runebrakteat fra Uppåkra. I: Fler fynd i centrum. Materialstudier i och kring Uppåkra. Uppåkrastudier 9. Red. Birgitta Hårdh, Almqvist & Wiksell, Lund, s. 81-87.

Axelson, Jan, 1993: Mellansvenska runristare. Förteckning över signerade och attribuerade inskrifter. (Runrön 5), Uppsala.

[N] B = arkivnummer i Runearkivet, Oslo, runfynd från Bryggen, Bergen.

Barnes, Michael B., 1992: Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies.

[Or] Barnes = Barnes, Michael B., 1994: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. (Runrön 8), Uppsala.

Barnes, Michael B., 2010: A new Runic inscription from Carlisle Cathedral. I: Cumberland & Westmorland Antiquarian & Archaeological Society Newsletter No. 64. Summer 2010, s. 12.

--- 2011: Deerness Runic Inscribed Plague. I: Orkney Archaeological Society Newsletter 06 November 2011, s. 7.

Barnes, Michael & Page, R. I., 2006: The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala. (Runrön 19.)

Bautil, Det är: Alle Svea ok Götha Rikens Runstenar ... Med några anmärkningar utg. af Johan Göransson. 1750. Stockholm.

Berga, Tatjana, 2001: Danske mønter fra fund i Letland i 1000-tallet. I: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 2001:1. s. 3–7.

Bianchi, Marco, 2010: Runor som resurs. Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland. (Runrön 20), Uppsala.

Bjerrum, Anders, 1952: De tryksvage vokaler i danske runeindskrifter fra tiden ca. 1000 - ca. 1200. I: Acta Philologica Scandinavia 21:2 s. 53-65.

BN = Nilsson, Bruce, 1973.

Boije = Boije, Sten: Bohusläns runinskrifter. I: Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen 3. 1884-1886.

BorgenSaxholmen = Borgen på Saxholmen. En medeltidsmiljö i Värmland. Red. Ulf Eriksson, Annika Haraldsson & Hans W. Olsson. Kristinehamn. 2004.

Boye, Vilhelm, 1896: Beskrivelse af og Fortegnelse over de ved Premierlietenant D. Bruun i Nordboruinerne fremgravede Oldsager. I: Meddelelser om Grønland 16, Kjøbenhavn, s. 438-461.

[DR] BR = brakteater

Brink, Stefan, 1996: Forsaringen. Nordens äldsta lagbud. I: E. Roesdahl & P. Meulengracht Sørensen (red.), Beretning fra femtende tværfaglige vikingesymposium. Århus, s. 27-55.

Brocman, N. R., 1763: Resa till Helsingland 1763. Tab. XVII, Kungl. Biblioteket, Stockholm. Kopia i ATA.

Brøndum-Nielsen, Johannes, 1923: Sandevåg-runestenen. I: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 111-122.

Bureus, Johannes: Fa 5. Sveorvm Rvnae. Handskrift i Kungliga biblioteket, Stockholm.

Burström, Mats, 1994: Forntida bruk av det förflutna. Tankar kring ett röse med runsten i Södermanland. I: Fornvännen 89 s. 77-81.

By = Inskrifter från Bysans

[G] Byggnadsh = Byggnadshyttan på Gotland. Visby 2003 ff.

Carlsson, Anders, 1997: Birkas kungsgård på Adelsö och svearnas Fornsigtuna - två aristokratiska miljöer i Mälardalen. I: ...Gick Grendel att söka det höga huset ... Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Rapport från ett seminarium i Falkenberg 16-17 november 1995. Red. Johan Callmer & Erik Rosengren. (Hallands Länsmuseers Skriftserie 9. GOTARC C. Arkeologiska Skrifter 17. Slöinge projektet 1.) Halmstad, s. 83-88.

Carlsson2007 = Carlsson, Christer, 2007: Herrestads kyrka : dränering och åskledare : Herrestad socken, Vadstena kommun, Östergötlands län : arkeologisk förundersökning. Rapport, Östergötlands länsmuseum, 2007:47.

Carlsson2012 = Carlsson, Michaél, 2012: Spår av det preurbana Norrköping - lämningar från 1100-tal till 1700-tal i kvarteret Gamla Rådstugan : arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ 96 (stadslager) i kvarteret Gamla Rådstugan, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Upplands Väsby. Rapporter från Arkeologikonsult 2012:2504.

Chudziak, Wojciech, 2003: Wczesnosredniowieczne "importy" skandynawskie z Kaldusa pod Chelmnem na Pomorzu Wschodnim. I: M. Dulinicz (red.): Slowianie i ich sasiedzi we wczesnym sredniowieczu. Warsawa-Lublin s. 117-126.

Cnattingius1964 = Cnattingius, Bengt, 1964: Asby kyrka, Linköpings stifts kyrkor.

DBR = Johansson, Karl G., Johansson, Monica, Rogström, Lena: De bohuslänska runinskrifterna. I: Bohuslän. Årsbok 1994.

DE = Inskrift från Tyskland

[DR] DK = löpnummer per region i Danske runeindskrifter, http://runer.ku.dk/

DLM = Den ljusa medeltiden. Studier tillägnade Aron Andersson, SHM Studies 4. Stockholm 1984.

Ds = Inskrift från Dalsland

Dybeck, Richard, 1857: Svenska Run-urkunder 2. Stockholm.

--- 1865: Sverikes runurkunder II. Stockholm.

Düwel, Klaus, 1975: Die Runeninschrift auf dem Medaillon von Svarteborg. I: Frühmittelalterische Studien 9, s. 144-157.

--- 1989: Der runenbeschriftete Holzgriff aus Schleswig - zur Deutung einer rätselhaften Inschrift. I: Ausgrabung in Schleswig. Berichte und Studien 7 s. 43-82. Neumünster.

E = Inskrifter från England

Edberg, Rune, 2006: Spår efter en tidig Jerusalemsfärd. I: Fornvännen 101 s. 342-347.

Elmevik, Lennart, 1967: Nordiska ord på äldre kák- och ká(k)s-. En etymologisk och ljudhistorisk undersökning. Uppsala. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 15.)

--- 1998: Runeninschriften als Quelle für die ältere Sprachgeschichte. I: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung, Abhandlungen des vierten internationalen Symposiums über Runen und Runeninschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995. In Zusammenarbeit mit Sean Nowak hrsg. von Klaus Düwel. 1998. Berlin-New York. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 15.) s. 583-591.

--- 2005: Till tolkningen av två svenska runinskrifter. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Red. Björn Melander & al. Uppsala. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67.), s. 294-298.

EM85 = Moltke, Erik, 1985.

[Sö] EMÅ1960 = Jansson, Sven B. F., 1960.

Eythórsson, Thórhallur, 1999: The Runic Inscription on the Reistad Stone: The Earliest Landnámabók. I: Pforzen und Bergakker. Neue Untersuchungen zu Runeninschriften. Bammesberger, Alfred (Hrsg.). Göttingen (Historische Sprachforschung. Ergänzungsheft 41.), s. 189–202. 

--- 2012: Three Daughters and a Funeral: Re-reading the Tune Inscription. I: Futhark 3. International journal of runic studies, s. 7-43.F = Inskrift från Frankrike

[G] F = Otto von Friesens handskrivna register över Gotlands runinskrifter, två anteckningsböcker i Uppsala Universitetsbibliotek.

[U,Ög] F = Otto von Friesens numrerade anteckningsböcker i Uppsala Universitetsbibliotek.

[Nä] FBB1978 = Jansson, Sven B. F., 1978.

FI = Inskrifter från Finland

[SHM] Fid = Föremålsidentitet på Statens historiska museum, Stockholm.

FJÖLNIR = Karlenby, Leif, 1985: Ett runbleck från Hässelby. I: Fjölnir.Medlemstidning för arkeologiska föreningen Fjölnir, Uppsala 4:2. Uppsala s. 44-51

FR = Inskrift från Färöarna

Fridell, Staffan, 1990: til skatma kirkiu. En inbyggarbeteckning i en småländsk runinskrift. I: SAS 8, s. 19-33.

--- 1992: Ortnamn på -/ryd/ i Småland. Uppsala 1992. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 60. Studier till en svensk ortnamnsatlas 15.)

--- 2000: De stavlösa runornas ursprung. I: Saga och Sed 2000 s. 85-100.

--- 2004: Två medeltida kvinnonamn i runinskrifter på sländtrissor. I: Blandade runstudier 3. (Runrön 18), Uppsala, s. 9-18.

--- 2013a: Ortnamnet Hassmyra på Vs 24. I: Futhark 4. International journal of runic studies, s. 177-179.

--- 2013b: Þróttólfr. I: SAS 31, s. 115-117.

Fridell, Staffan & Óscarsson, Veturliði, 2011: Till tolkningen av Oklundainskriften. I: Saga och sed 2011, s. 137-150.

von Friesen, Otto, 1913: De så kallade hälsingerunorna. I: Förhandlingar vid svenska filolog- och historikermötet i Göteborg 1912. Göteborg s. 26-29.

Futhark = Futhark. International journal of runic studies, Oslo 2010 ff.

Fv = Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 1- (1906 ff.).

Fältex. A och C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. (De exemplar av Sveriges runinskrifter där Runverkets personal inför nya läsningar vid fältundersökningar.)

Gerrard, James & Barrett, James, 2010: The Brough of Deerness Excavations 2009. Annual Data Structure Report. University of Cambridge.

Gosling, Kevin, 1989: The Runic Material from Tønsberg. I: Universitetets Oldsaksamling Årbok 1986-1988, Oslo, s. 175-187.

GR = Inskrift från Grönland

Grønvik, Ottar, 1985: Runene på Eggjasteinen. En hedensk gravinnskrift fra slutten av 600-tallet. Oslo–Bergen–Stavanger–Tromsø.

--- 1987: Fra Ågedal til Setre. Sentrale runeinnskrifter fra det 6. århundre. Oslo–Bergen–Stavanger–Tromsø.

--- 1988: Om Eggjainnskriften. I: ANF 103 s. 36-47.

--- 1990: Der Runenstein von Tanum - ein religionsgeschichtlisches Denkmal aus urnordischer Zeit. I: Old Norse and Finnish religions and Cultic Place-Names. Åbo.

--- 1992: En hedensk bønn : runeinnskriften på en liten kobberplate fra Kvinneby på Öland. I: Eyvindarbók : festskrift til Eyvind Fjeld Halvorsen 4. mai 1992, Oslo, s. 71-85.

--- 1996: Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden. Oslo.

Gustavson, Helmer, 1987: Husby och Bo gård - två ortnamn och två runinskrifter. I: Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 15. Lund s. 131-144.

--- 1989: Se HG1989.

--- 2002a: Karlevistenen. I: Värt en omväg: Vägvisare till 30 kulturminnen i Sverige. Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag, s. 202-207.

--- 2002b: Runmonumentet i Rytterne. I: Nya anteckningar om Rytterns socken. Medeltidsstudier tillägnade Göran Dahlbäck. Red. Olle Ferm et al. Västerås, Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum. Årsbok 78, s. 145–53.

--- 2003a: Oklundainskriften sjuttio år efteråt. I: Runica - Germanica - Mediaevalia, herausgegeben von Wilhelm Heizmann und Astrid van Nahl. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Alterumskunde 37. Berlin-New York. s. 186-198.

--- 2003b: Piräus-Löwe. §2. Inschrift und Ornamentik. I: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 23. Berlin-New York. s. 198f.

--- 2003c: Rök. I: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 25. Berlin-New York. s. 62-72.

--- 2004: Runor på föremål från Köpingsvik. I: Köpingsvik på Öland - 30 undersökningar 1970-1994. Kalmar läns museum, Arkeologiska enheten, Rapport 2004:2. s. 63-70.

--- 2010: Sårfeberbenet från Sigtuna. I: Situne Dei 2010, s. 61-76.

--- 2013: Lära sig och lära ut runor - med hjälp av futharken? I: Situne Dei 2013, s. 31-40.

[Vg] GVMV = Lundberg, Stig, 1997: Gravmonument i sten från sen vikingatid och äldre medeltid i Västergötland. Göteborg.

Göthberg, Hans, 2008: Bosättning och kyrkogård vid Gamla Uppsala kyrka : arkeologisk undersökning 2005, fornlämning 226, 635, Uppsala socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter, 2008:07. Uppsala.

HADS30 = Hadorph, Johan: Reseanteckningar 1671(?), hs S 30, UUB.

Hagenfeldt, Stefan E. & Palm, Rune, 1996: Sandstone Runestones. The use of sandstone for erected runestones. Sällskapet Runica et Mediævalia, Scripta maiora 2. Stockholm.

Hagland, Jan Ragnar, 1984: Ljóðaháttr og landlege. Runeinnskrift i verseform frå Esøya i Vevelstad. I: Festskrift til Ludvig Holm-Olsen, Øvre Ervik, s. 106ff.

--- 1994: Note om namn på to runesteinar. Frå Gran på Hadeland og Nidaros domkyrkje. I: Studia Anthroponymica Scandinavica 12.

--- 2010: Two Scripts in an Evolving Urban Setting. The Case of Medieval Nidaros Once Again. I: Futhark 1. International journal of runic studies, s. 177-187.

Hagsten-Karlsson, Elin, 2000: Runristaren Ingulv. C-uppsats. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (Duplikat.)

Harris, Joseph, 2006: The rune-stone Ög 31 and an "elegiac" trope in Sonatorrek. I: Maal og Minne s. 3-14.

Hedvall2013 = Hedvall, Rikard, 2013: Herrestad Klockaregård - en medeltida biskopsgård. Östergötland, Vadstena kommun, Herrestad socken, Herrestad Klockaregård 5:3. Arkeologisk förundersökning. UV Rapport 2013:49.

[Ög] HedvallMenander = Hedvall, Rikard & Menander, Hanna, 2009: Inventering av tidigkristna gravmonument i Linköpings stift. Linköping.

Hellbom, Algot, 1979: Medelpads runstenar. Sundsvall.

HG1989 = Gustavson, Helmer 1989: En runristad speltärning från Vallentuna. I: HaukR - en rinker från Vallentuna. Arkeologisk undersökning av fornlämning 27, Rickeby, Vallentuna sn, Uppland. (Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport UV 1989:2.)

Hines, John, 2014 (manus): A glimpse of the 'heathen' Norse in Lincolnshire.

[X] Hlst = Inskrift från Holstein

Holm, Gustav F., 1883: Beskrivelse af Ruiner i Julianehaabs Distrikt, undersøgte i Aaret 1880. I: Meddelelser om Grønland 6, Kjøbenhavn, s. 57-145 + 34 tavler. [nr. 29]

Holm, Gösta, 1981: "En runsvensk afatiker?" I: Afmæliskve ðja, Til Halldórs Halldórssonar, Reykjavík, s. 107-109.

Holmstedt, Anders, 1988: Runstenar och runinskrifter i Gävleborgs län. Hälsinglands museum.

Hov = Jansson, Sven B. F., 1962: Stenfynden i Hovs kyrka. Stockholm (Filologiskt arkiv 9).

Hr = Inskrift från Härjedalen

Hs = Runinskrifter i Hälsingland av Marit Åhlén. I: Bebyggelsehistorisk tidskrift 27 (1994).

Hult, Bengt, 1992: Ej strid - utan frid : en omtolkning. I: Kyrkohistorisk årsskrift 1992, Uppsala, s. 107-116.

Høst, Gerd, 1958: Innskriften på Gimsøystenen. I: Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 18, s. 290-342.

IK = Katalognummer i Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck och Lutz von Padberg: Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-3, München 1985-1989, med supplement i Wilhelm Heizmann och Morten Axboe (red.): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit – Auswertung und Neufunde, Berlin – New York 2011.

Imer, Lisbeth, 2007: Runer og runeindskrifter. Kronologi, kontekst og funktion i Skandinaviens jernalder og vikingetid. 1 Tekst, 2 Katalog. København 2007.

--- 2010: Runes and Romans in the North. I: Futhark 1. International journal of runic studies, s. 41-64.

IR = Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997: The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.

[IS] IR = Bæksted, Anders, 1942: Islands runeindskrifter. (Bibliotheca Arnamagnæana. II.) København 1942.

Isaksson, Bo, 1994: Värdet av runuppteckningar från 1500- och 1600-talen. C-uppsats. Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. (Duplikat.)

IT = Inskrift från Italien

IVOS1990 = Knutsson, Christer: Okända småländska runinskrifter. I: I Värend och Sunnerbo. Kulturspridare i Kronoberg 1990:3 s. 18-20.

Jacobsson, Stefan, 2004: Runnordiska Sturla-namn. Mansnamn på -a i vikinga- och medeltidens nordiska runinskrifter. CD-uppsats. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (Duplikat.)

Jansson, Sven B. F., 1947: Till tolkningen av Gårdbystenen på Öland. I: ANF 62 s. 186-195.

--- 1951: Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1). I: Hälsingerunor - en hembygdsbok, s. 15-23.

--- 1953: Runinskrifter. I: En bok om Mälarlandskapen. Bygd och näringar genom tiderna. Utg. av Mälarprovinsernas hypoteksförening i anledning av dess 100-årsjubileum. Stockholm, s. 77-100.

--- 1954: Ett uppländskt runstensfynd. I: Elias Wessén 15 april 1954. Lund s. 86-96.

--- 1960: Stenen i Fors kyrka. I: Eskilstuna museers årsbok 1960 s. 4-7.

--- 1964: Runstenen i Övergarns kyrka. I: Uppland 1964 s. 7-12.

--- 1967: Skansens runstenar. Skrifter från Skansen 4. Uppsala.

--- 1968: A newly discovered runic stone from Västerljung, Södermanland. I: Nordica et Anglica. Studies in honour of Stefán Einarsson. Ed. Allan H. Orrik. (Janua Linguarum. Studia memoriæ Nicolai van Wijk dedicata. Series maior 22.) The Hague-Paris, s. 115-120.

--- 1970: Den runristade sländtrissan från Brunflo. Brunflo hembygdsförenings skrifter 2. Brunflo.

--- 1976: Linköpingsbygdens runstenar. I: Linköpings historia 1 s 45-84.

--- 1978: Runstensfyndet i Glanshammars kyrka. I: Från Bergslag och Bondebygd. Örebro s. 59-70.

--- 1982: Runstensfyndet på Mörbylånga kyrkogård. I: Kalmar län 1982 s. 54-60.

--- 1984a: Runinskrifter i Sverige. 3. uppl. Uppsala.

--- 1984b: Runstenen med stavlösa runor vid Högs kyrka i Hälsingland. I: Hälsingerunor - en hembygdsbok, s. 5-18.

--- 1985: Två runstenar i Hälsingland: Malsta och Sunnå. Stockholm (Filologiskt arkiv 33).

Jensen, J. S., 1983: Et prøvestykke fra Svend Estridsens Lundemønt. I: Nordisk Numismatisk Medlemsblad nr 1 s 2-4.

Jensen, J. S. & Stoklund, M. & Lerche Nielsen, M., 1999: En Svend Estridsen "pragtmønt" fra omkring 1065 fundet ved gravning i Lundagård. I: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. Nr. 8. 1999, s. 156-157.

JLM = Jämtlands läns museum, foto.

Johnsen, Ingrid Sanness, 1968: Stuttruner i vikingtidens innskrifter. Oslo.

Jónsson, Finnur 1924: Interpretation of Runic Inscriptions from Herjolfsnes, I: Meddelelser om Grønland 67, Copenhagen 1924, s. 271-290.

--- 1929: Rune Inscriptions from Gardar. I: Meddelelser om Grønland 76, Copenhagen, s. 171-79.

Kabell, Aage, 1977: Das Schwedische Amulett aus Hedeby. I: Arkiv för nordisk filologi 92 s 64-69.

[Öl] KALM1982 = Jansson, Sven B. F., 1982.

[Sm] KALM1986 = Lindeblad, Karin & Rajala, Eeva, 1986: Medeltida stadslämningar i kv. Björken 1, (Katolska kyrkan), Kalmar. I: Kalmar län 1986 s. 118f.s

Kermode = Kermode, P.M.C., 1907: Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby.

Kitzler Åhfeldt, Laila, 2011: Runstenar och eskilstunakisor i Västergötland: Ett exempel på förändrad mobilitet. I: Futhark 2. International journal of runic studies, [utg. 2012], s. 145-176.

KJ = Krause, Wolfgang & Jankuhn, Herbert, 1966.

[Öl] KLM [inv.nr] = Kalmar läns museum, Kalmar.

Knirk, James, 1987: Recently Found Runestones from Toten and Ringerike. I: Proceedings of the Tenth Viking Congress, Larkollen, Norway 1985. Universitetets Oldsaksamlings skrifter, Ny serie 9. Oslo. 191-202.

--- 1993: Runesteinen ved Oddernes kirke i Kristiansand. I: Universitetets Oldsaksamling Årbok 1991/1992, s. 175-187.

--- 1998: Runic Inscriptions Containing Latin in Norway I: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung, Abhandlungen des vierten internationalen Symposiums über Runen und Runeninschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995. In Zusammenarbeit mit Sean Nowak hrsg. von Klaus Düwel. 1998. Berlin-New York. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 15.) s. 476-507.

--- 2011: Hogganvik-innskriften: en hard runologisk nøtt. I: Viking 74, s. 25-39.

Kousgård Sørensen, John, 1989: Om personnavne på -vi/-væ og den førkristne præstestand. Med nogle overvejelser oven en omstridt passage i Glavendrupstenens indskrift. I: Danske Studier s. 5-33. København.

Krause, Wolfgang & Jahnkuhn, Herbert, 1966: Die Runeninschriften im älteren Futhark. Göttingen.

Kronobergsboken 2008 = Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö.

[U,DR] KVHAAÅ2003 = Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 2003.

[U] KVHAAÅ2008 = Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 2008.

Källström, Magnus, 1992: Den uppländske runristaren Visäte. En kronologisk/korologisk studie. C-uppsats. Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet. (Duplikat.)

--- 1997: Runstenen Sö 204 i Överselö kyrka. I: Blandade runstudier 2. (Runrön 11), Uppsala, s. 13-58.

--- 1998a: Järfällas runstenar. Järfälla hembygdsförening. Järfälla.

--- 1998b: Ett otolkat mansnamn på Viggebystenen (U 428). I: SAS 16, s. 27-34.

--- 1999: Torbjörn skald och Torbjörn - studier kring två mellansvenska runristare. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet (= MINS) 48.

--- 2002: Till tolkningen av personnamnen på Lundstenen i Valbo (Gs 12). I: SAS 20, s. 5-37.

--- 2004: haiRa, hiRa och haramsrka. Tre namnbelägg, två tolkningsförslag. I: Blandade runstudier 3. (Runrön 18), Uppsala, s. 19-41.

--- 2005: Vad hette Åsmunds medristare i Tierp och Norrsunda? Till tolkningen av mansnamnet hiriaR och den dunkla runföljden nibiaR. I: SAS 23, s. 5-19.

--- 2007a: Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 43.)

--- 2007b: Ristarnamnet på runstenen Sö 333 vid Ärja ödekyrka. I: SAS 25, s. 53-59.

--- 2007c: The rune-stone fragment from Finsta in Skederid. The oldest rune-stone with long-branch runes in the Mälar Valley? I: Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe. Stockholm. (Stockholm Studies in Archaeology 44), s. 50-55.

--- 2008a: Ett tidigare otolkat mansnamn och ett defekt ortnamn på runstenen U 707 i Kungs-Husby kyrka. I: SAS 26, s. 35-45.

--- 2008b: Rec. av Lena Peterson: Nordiskt runnamnslexikon. Femte, reviderade utgåvan. I: SAS 26 s. 141-144.

--- 2009: Ortnamnet Hedeby på runstenen vid Kattnäs kyrka (Sö 16). I Namn och Bygd 97, s. 51-63.

--- 2010a: Ett par norrländska namnproblem. nom. þrusun (Hs 12) och nom. aunhar (M 8). I: SAS 28, s. 6-26.

--- 2010b: Lost words in personal names in Viking Age runic inscriptions. Obvious problems and some possible solutions. I: Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen (Uppsala: Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 112, 2010), s. 175-184.

--- 2010c: Lönnrunorna i Långgränd. En runinskrift och en ordlek från medeltidens Sigtuna. I: Situne Dei 2010, s. 77-83.

--- 2010d: »… men jag fulländade den»? Till tolkningen av ett dunkelt parti på runstenen Ög 66 vid Bjälbo kyrka. I: ANF 125, s. 51-66.

--- 2010e: Runbruk i förändring. Några tankar om vikingatidens skrifttraditioner. I: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok, s. 183-194.

--- 2010f: Runorna norr om Ödmården : Om vikingatida skrifttraditioner och missionsbiskopen som blev norrlänning. I: Arkeologi i norr 12, s. 109-131.

--- 2010g: Runstenen från Tunnerstad på Visingsö - ännu en runologisk gåta. I: Bo65 : festskrift till Bo Ralph. Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning 39, Göteborg, s. 80-88.

--- 2010h: Some Thoughts on the Rune-Carver ØpiR. A revaluation of the Storvreta Stone (U 1022) and Some Related Carvings. I: Futhark 1. International journal of runic studies, s. 144-160.

--- 2011a: Ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter. I: Futhark 2. International journal of runic studies, [utg. 2012], s. 223-226.

--- 2011b: Ett namnproblem hos Åsmund Kåresson. Runföljden kanilf på den försvunna U 986 från Kungsgården, Gamla Uppsala. I: SAS 29 [utg. 2012], s. 5-20.

--- 2011c: Runstenen under kakelugnen i kvarteret Tryckaren. Torbjörn eller Visäte? I: Situne Dei 2011, s. 61-65.

--- 2011d: Två blir en: om Grällstastenarna i Kila (Vs 27 och Vs 28) och något om vikingatidens brobyggande. I: Futhark 2. International journal of runic studies, [utg. 2012], s. 177-191.

--- 2012a: Binamn på vikingatida runstenar : Hur vanliga är de och varför finns de där? I: Binamn : uppkomst, bildning, terminologi och bruk : handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland. 29/9-1/10 2010, s. 65-88.

--- 2012b: Den gäckande runstenen i Ljusdal. I: Hälsingerunor - en hembygdsbok, s. 62-71.

--- 2012c: Gotländska bildstenar som källor för runologi och nordiska språk. I: M. Herlin Karnell (red.) Gotlands bildstenar. Järnålderns gåtfulla budbärare, Gotländskt arkiv 84, S. 119-128.

--- 2012d: Tysken som blev trilsk. Ett runsvenskt namnproblem från Mörkö (Sö 22) I: K. Leibring et al. (red.) Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, s. 129-140.

--- 2012e: Åkomman och demonen på "feberbenet" från Professorn 4 : Ett bidrag till tolkningen av en besvärlig runinskrift från Sigtuna. I: Situne Dei 2012, s. 37-43.

--- 2013a: Kvinnor och män i tiohundratalets Uppland : Några nedslag i den vikingatida namnhistorien utifrån runinskrifter. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 71-88.

--- 2013b: Nyfunna runor i Hejnum kyrka. I: Byggnadshyttan på Gotland 2011-2012, s. 79-84.

--- 2013c: Nyfunnen runsten vid Odensala kyrka. I: Situne Dei 2013, s. 23-30.

--- 2013d: Vikingatida och medeltida skrifttraditioner: Några iakttagelser med utgångspunkt i det svenska runmaterialet. I: Futhark 4. International journal of runic studies, s. 101-128.

--- 2014a: Från Forneby till Gamla Uppsala – några nyheter om runristaren Erik. I: Festskrift till Per Stille, Humanetten 32. Växjö: Linnéuniversitet, Fakulteten för konst och humaniora, s. 33-41.

--- 2014b: Gott öl i Sigtuna. I: Situne Dei 2014, s. 52-55.

[Öl,U] Köping = Owe, Jan, 2002: Runfynden vid Köpings kyrka.

L = Liljegren, Joh. G., 1833: Run-urkunder. Stockholm.

Lagman, Svante, 1990: De stungna runorna. Användning och ljudvärden i runsvenska steninskrifter. Uppsala. (Runrön 4.)

Langberg, Harald, 1982: Gunhildkorset. København.

Larsson, Mats G., 1998: Runic inscriptions as a source for the history of settlement. I: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung, Abhandlungen des vierten internationalen Symposiums über Runen und Runeninschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995. In Zusammenarbeit mit Sean Nowak hrsg. von Klaus Düwel. 1998. Berlin-New York. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 15.) s. 639-646.

--- 2002: Runstenarna vid Strängnäs domkyrka, Ingvar den vittfarne och en sörmländsk storgård. I: Fornvännen 97 s. 87-96.

Larsson, Patrik, 2000: Ett problematiskt personnamn. Till tolkningen av runföljden kus i tre uppländska inskrifter. I: SAS 18, s. 5-23.

--- 2001: Ett problematiskt personnamn 2. Till tolkningen av runföljden syhsa (ack.) i två uppländska inskrifter. I: SAS 19, s. 83-91.

--- 2002: Yrrunan. Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter. (Runrön 17), Uppsala.

--- 2003a: Det fornvästnordiska personbinamnet Kíkr. I: Scripta Islandica. Isländska sällskapets årsbok 53 2002 (2003), 29-38.

--- 2003b: Ett problematiskt personnamn 3. Till tolkningen av runföljden [ub]lubR (Sö 174). I: SAS 21, s. 51-61.

--- 2004a: Personnamnstolkning och läsordning. Till tolkningen av runföljden anasuiþr på Norralastenen (Hs 2). I: Blandade runstudier 3. (Runrön 18), Uppsala.

--- 2004b: Trind, högröstad eller hetsig? Till tolkningen av runföljden kafi (Vg 166). I: Namn. Hyllningsskrift till Eva Brylla den 1 mars 2004. Uppsala.

--- 2005: Ett problematiskt personnamn 4. Till tolkningen av runföljden sloR (U 814). I: SAS 23, s. 21-35.

--- 2006: Till tolkningen av runföljden usi (U 389). I: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. (Namn och samhälle 17), Uppsala, s. 57-73.

--- 2011: Till tolkningen av fili på runstenen U 674 jämte några tankar kring namn på mytologiska gestalter, fingerade och verkliga personer. I: SAS 29 [utg. 2012], s. 21-35.

Lerche Nielsen, Michael, 1993: Svensk og norsk indflydelse i vikingetidens danske runeindskrifter. A-speciale under magisterkonferensstudiet i nordisk filologi, Københavns Universitet. (Duplikat.)

--- 1997a: Omkring Harby-stenens personnavne, tolkning og datering. I: Blandade runstudier 2. (Runrön 11), Uppsala, s. 59-82.

--- 1997b: To utolkede danske runefølger og navneelementet -gísl. I: SAS 15, s. 49-57.

--- 1997c: Vikingetidens personnavne i Danmark belyst gennem runeindskrifternes personnavne og stednavne på -torp sammensat med personnavneforled. (Otryckt ph.d.-avhandling vid Institut for Navneforskning, Københavns Universitet.)

--- 1999: Runeindskrifterne fra Starigard/Oldenburg. Og andre runefund fra det vestslaviske område. I: Danske Studier, s. 16-36.

--- 2001: Swedish Influence in Danish Runic Inscriptions. I: Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebiets im Wandel eines Jahrtausends. Red. Klaus Düwel, Edith Marold & Christiane Zimmermann. Berlin–New York. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 25.), s. 127-148.

--- 2004: Om tolkningen af mandsnavnet på Kaldus-spillebrikken. I: Blandade runstudier 3. (Runrön 18), Uppsala.

--- 2005: Gunnmund, kuikun eller Guðmund. Om tabte runeindskrifter og tekstfilologi. I: ANF 120, s. 23-40.

--- 2010: "He Landed on the Island of the Goths". Haunted by Phantom Inscriptions. I: Futhark 1. International journal of runic studies, s. 225-248.

--- 2012: "Og efter sin elskede?!" Om Lyngby-fragmentet og følelsesladede runeindskrifter. I: Danske Studier, s. 5-23.

--- manus: 

Liestøl, Aslak, 1964: Tre nyfunne runesteinar frå Rogaland. I: Stavanger museums årbok 1964, s. 29-39.

--- 1970: En uartig historisk runeinnskrift. I Kuml s. 91-97.

--- 1979: Runeringen i Forsa. Kva er han, og når vart han smidd? I: Saga och Sed 1979 s. 12-27.

--- 1980 = NIyR 6,1 1980, 82.

--- 1981: Runene i Slemmedal-skatten. I: Viking 1981 s. 44-48.

--- 1984: Runes. I: A. Fenton & H. Pálsson (ed.) The Northern and Western Isles in the Viking World, Edinburgh, s. 224-238.

Lindqvist, Sune, 1942: Gotlands Bildsteine 2. Stockholm.

Ljung, Cecilia, 2010: Vreta klosters tidigkristna gravmonument i ett östgötskt perspektiv. I: Fokus Vreta kloster. 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster, Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökninger, skrifter nr 77, s. 49-79.

Ljunggren, Karl, Gustaf, 1933: En öländsk runsten och de fornnordiska namnen på -MOÐR. I: ANF 49 s. 68-96.

Loman, Bengt, 1965: Rökrunorna som grafematiskt system. I: ANF 80.

Louis-Jensen, Jonna, 2001: 'Halt illu fran Bufa!'-Til tolkningen af Kvinneby-amuletten fra Öland. I: Northern Lights: Following Folklore in North-Western Europe: Essays in honour of Bo Almqvist, Dublin, s. 111–126.

LT = Inskrift från Lettland

Lundeby, E. & Williams, H., 1992: Om Vadstenabrakteatens tuwa med et tillegg om Lellingebrakteatens salu. I: Maal og Minne 1992 s. 11-26.

Lyngsjö1992 = Lilja, Helen, 1992: Lyngsjö kyrka, Skåne. Rapport byggnadsarkeologisk undersökning, Länsmuseet i Kristianstad.

M = Hellbom, Algot: Medelpads runstenar. Sundsvall 1979.

[DR] M = mønter/mynt

MacLeod, Mindy, 2002: Bind-Runes. An Investigation of Ligatures in Runic Epigraphy. (Runrön 15), Uppsala.

Marstrander, Carl J. S., 1965: Runica. I: Norsk tidsskrift for sprogvidenskap.

Mathiassen, Therkel (in collaboration with Holtved, Erik), 1936: The Eskimo Archaeology of Julianehaab District. I: Meddelelser om Grønland 118. Nr. 1.

Melnikova, Elena A., 1987: New Finds of Scandinavian Runic Inscriptions from the USSR. I: Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 15. Lund s. 163-173.)

--- 1998 Runic Inscriptions as a Source for the Relation of Northern and Eastern Europe in the Middle Ages. I: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung, Abhandlungen des vierten internationalen Symposiums über Runen und Runeninschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995. In Zusammenarbeit mit Sean Nowak hrsg. von Klaus Düwel. 1998. Berlin-New York. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 15.) s. 647-659.

--- 2001: Skandinavskie runitjeskie nadpisi. Novye nachodki i interpretatsii. Teksty, perevod, kommentarij. Moskva.

MK1998 = Källström, Magnus, 1998a.

MLUHM1962-63 = Zak, Jan & Salberger, Evert, 1962-63: Ein Runenfund von Kamién Pomorski in Westpommern. I: Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1962-63, s. 324-335.

MLUHM1983-84 = Salberger, Evert & Larsson, Lars, 1984: A rune-inscribed detail of a comb from L:a Köpinge, Scania. Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1983-1984. Lund s. 128-137.

[IM] MM = Manx Museum. MM-nummer ges till stenkorsmonument av Manx Museum and National Trust.

Moberg, Lennart, 1961: Språkliga strövtåg i forntidens Uppland. I: Saga och sed, s. 47-60.

Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.

--- 1950: De danske runemønter og deres prægere. I: Nordisk numismatisk årsskrift 1950, s 1-56.

--- 1956: Lousgård-perlens runeindskrift. I: Festskrift til Peter Skautrup s. 1-8. Århus.

--- 1958: Jon Skogvig og de andre runetegnere. Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge. Bibliotheca Arnamagnæana Supplementum I-II.

--- 1985: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen.

Moltke, E. & Stoklund, M., 1983: Nyfundne runeindskrifter. (Foredrag i Selskab for Nordisk Filologi 29/10 1981.) I: Selskab for Nordisk Filologi København Årsberetning 1981-1982 s 22-31. København.

Mondul, utg. av Føroyjar Fornminnissavn, Tórshavn, 1974-.

MS1995 = Stoklund, Marie: Die Runen der Römischen Kaiserzeit. I: Himlingøje-Seeland-Europa. Ed. Ulla Lund Hansen. Nordiske Fortidsminder bd. 13. København.

[Ög] MÖLM1960 = Jansson, Sven B. F., 1960-61: Törnevalla kyrkas runstenar. I: Meddelanden från Östergötlands ocb Linköpings stads museum 1960-1961 s. 219-237.

[Ög] N = Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Supplement till Erik Brates "Östergötlands runinskrifter". Manuskript i ATA.

[DR] NA1998 = Nyborg, Ebbe & Jensen, Mette Kristine, 1998: Messeoffer, gralsriddere og snakkekvinder. Genfundne og nyopdagede kalkmalerier i Ølsted kirke. I: Nationalmuseets Arbejdsmark 1998. København s. 54-71.

Naumann, Hans-Peter, 2009: Die nordischen Pilgernamen von Reichenau im Kontext der Runennamenüberlieferung. I: Analecta Septentionala - RGA-E-Band 65, s. 776–800.

Nielsen, K. M., 1952: Runestenen i Asmild. I: Runer og Rids. Festskrift til Lis Jacobsen 29. januar 1952 s. 19-25. København.

--- 1988: Runedansk akk. âumuta. I: SAS 6, s. 5-10.

Nielsen, Niels Åge, 1968: Runestudier, Odense University Studies in Scandinavian Languages 1. Odense.

--- 1983: Danske runeindskrifter. København.

--- 1984: Fra runesprog til nudansk. Studier og kommenterede tekster. Århus.

Nilsson, Bruce E., 1973: The Runic Inscriptions of Öland. Ann Arbor, Michigan.

Nilsson, Dana, 2001: Visäte. En studie i attribuering. D-uppsats i Nusvenska, fördjupningskurs, Humanistiska institutionen, Örebro universitet. (Duplikat.)

[Bo] NIyR = Norges innskrifter med de yngre runer. Utg. for Kjeldeskriftfondet. 1-, 1941ff. Oslo. (Norges innskrifter inntill reformasjonen 2.)

NIæR = Norges indskrifter med de ældre runer. Udgivne for det Norske historiska kildeskriftfond ved Sophus Bugge & Magnus Olsen. 1-3. 1891-1924. Christiania. (Norges indskrifter indtil reformationen. Afd. 1.)

NL = Inskrifter från Nederländerna

NLT2004 = Grønvik, Ottar 2004: Runeinnskriften fra Gamle Ladoga. Et nyt tolkningsforslag. I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 22 s. 3-23.

NOR = Nytt om runer. Meldingsblad om runeforskning 1-, Oslo 1986 ff.

Nordby, K. Jonas, 2012: Ráð þat, If You Can! I: Futhark 3. International journal of runic studies, s. 81-88.

--- 2013: [Nr.] 339 Elfenbeintafel mit Darstellung der Maria Hodegetria und nachträglich angebrachter Runeninschrift. I: C. Stiegemann, M. Kroker & W. Walter (red.), Credo: Christianisierung Europas im Mittelalder. Band 2: Katalog. Petersberg s. 386-389.

Nordén, Arthur, 1937: Magiska runinskrifter. I: ANF 53.

--- 1943: Bidrag till svensk runforskning. I: Antikvariska studier 1. Stockholm (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 55) s. 143-231.

NRL = Peterson, Lena: Nordiskt runnamnslexikon. Femte reviderade utgåvan. Uppsala 2007.

NT1984 = Jansson, Sven, B. F. 1984: Pireuslejonets runor. I: Nordisk Tidskrift för vetenskap konst och industri, utgiven av Letterstedtska Föreningen, Stockholm. s. 20-32.

Nörlund, Poul og Stenberger, Mårten, 1934: Brattahlid. I: Meddelelser om Grønland 88. Nr. 1, København.

Odenstedt, Bengt, 1990: On the Origin and early History of the Runic Script. Uppsala.

Olsen = Olsen, Magnus, 1954: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo.

Olsen, Magnus, 1949a: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. I: Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 [delvis] genoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. I: Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.

--- 1949b: Runeinnskrifter fra Grønlands Vesterbygd. I: Fra norrøn filologi, Oslo, s.73-84.

Om runstenar i Jönköpings län, Småländska kulturbilder 2002. Jönköping.

[Sm] OMRUNSTJÖNK = Om runstenar i Jönköpings län.

Or = Inskrifter från Orkney

Otterbjörk, Roland, 1961: "i buhi" och "i silu nur". Två ortnamn på uppländska runstenar. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 26-34.

--- 1983: faruki, kurR och ublubR. Namnproblem i sörmländska runinskrifter. I: SAS 1, s. 21-44.

Owe, Jan, 1996a: Svartinge. I: Bygdebladet. Sollentuna hembygdsförening 39.

--- 1996b: Svenskt runnamnsregister.

--- 1999: Två otolkade runnamn - alah och uhi. I: SAS 17 s. 21-26.

--- manus: Åsa, en mö i Skänninge.

Page, Ray, 1983: The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London.

--- 1998: Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.)

Persson, Mats, 2004: Hackås kyrka. Jämtlands kyrkor 27. Jämtlands läns museum, Östersund. 3. uppl.

Peterson, Lena, 1980: Till frågan om den gamla genitivformen av nordiska mansnamn på -marr. I: Namn och Bygd 68 s. 86-92.

--- 1981: Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan. De ursprungligen starkt böjda namnen. Uppsala. (Anthroponymica Suecana 8.)

--- 1983a: Ett mansnamn i runinskriften på det gotländska Timansbrynet. I: Namn och Bygd 71 s. 115-124.

--- 1983b: Om s.k. palatalt r i fornsvenskan. I: Arkiv för nordisk filologi 98 s. 202-220.

--- 1987: þorstæinn gærði bro æftiR kunuar ... ok æftiR asboþ (?). Två problematiska personnamn i en småländsk runinskrift. I: Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 15. Lund s. 199-219.

--- 1992: Hogastenen på Orust. I: Blandade runstudier 1. (Runrön 6), Uppsala.

--- 1993: Assimilation eller bortfall? Eller: Vad menade egentligen Wessén? I: Studier i svensk språkhistoria 3. Förhandlingar vid tredje sammankomsten för svenska språkets historia. Uppsala 15-17 oktober 1992. Utg. av Lars Wollin. Uppsala. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 34.), s. 161-182.

--- 1994: The graphemic system of the staveless runes. I: Proceedings of the Third International Symposium of Runes and Runic Inscriptions 1990, (Runrön 9) Uppsala s. 223-252.

--- 2005: Runläsning och syntax. Till läsningen av Malstastenen i Hälsingland. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen, s. 299-302.

--- 2006: Runorna på Överhogsdalsbonaden 1 a. En snärjig historia med ett förslag till tolkning. I: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. (Namn och samhälle 17), Uppsala, s. 147-162.

--- 2012: "En brisi vas lina sunn, en lini vas unaR sunn ... En þa barlaf ..."  etymologiska studier över fyra personnamn på Malsta- och Sunnåstenarna i Hälsingland. Runica et mediævalia. Opuscula ; 15.

Pipping1924 = Sahlgren, Jöran, 1924: Runskriften på Överhogdalsbonaden. I: Festskrift tillägnad Hugo Pipping. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Helsingfors s. 462-464.

Quak, Arend, 1978: Om några runsvenska personnamn. I: Namn och Bygd 66 s. 21-26.

[socken]Raä[fornminnesnummer] = Fornlämningsbeskrivning i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.

RGA-E 40 = Wilhelm Heizmann och Morten Axboe (red.): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit – Auswertung und Neufunde, Berlin – New York 2011. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde - Ergänzungsbände 40. [Jämför IK ovan.]

Roussell, Aage, 1941: Farms and Churches in the Medieval Norse Settlements of Greenland. I: Meddelelser om Grønland 89,1, Copenhagen.

RR1987 = Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-ll september 1985. Stockholm (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 15) 1987.

RS1928 = Friesen, Otto von, 1928: Runorna i Sverige. En kortfattad översikt. 3 uppl. Uppsala (Föreningen Urds skrifter 4).

RU = Inskrift från Ryssland

[IS] RunaIslandi = Snædal, Þórgunnur, 2003: Rúnaristur á Íslandi. I: Árbók hins íslenzka fornleifafélags 2000-2001. Reykjavík s. 5-68.

RunLab=Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København

[G] S = Säve, Carl, Gutniska urkunder. Stockholm 1859.

Sahlgren, Jöran, 1945: Barnarp, rundanskt Barni och forntyskt Barnulf, Athalbarn m. m. I: Saga och sed.

Salberger, Evert, 1959: Ortnamnet på Fålebro-stenen. I: Namn och Bygd 47, s. 119-140.

--- 1960: Trakmal. Ett runsvenskt mansnamn. I: Namn och Bygd 48, s. 9-20.

--- 1961: Itinkil. Ett mansnamn på Dalby-stenen i Skåne. I: Arkiv för nordisk filologi 76 s. 65-73.

--- 1965: Tuerketil. Ett mansnamn i runsvenskan. I: Namn och Bygd 53, s. 144-151.

--- 1966: SyktrykR. Kring ett mansnamn på Rotsunda-stenen. I: Namn och Bygd 54, s. 62-69

--- 1967: SARTR. Ett mansnamn i rundanskan. I: Sprog og kultur 25, s. 83-87.

--- 1972: Hayrt × lant. Ortnamn eller ordgrupp. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 53-63.

--- 1974a: huastr och ku. Två runsvenska bidrag. I: ANF 89 s. 44-56.

--- 1974b: suainitu. En otydd runföljd med ett personnamn. I: Namn och Bygd 62, s. 44-56.

--- 1975a: Nisuiker. Ett mansnamn med lokalförled i runsvenskan. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 34-40.

--- 1975b: sum : kuin. Ett ord och en rimstav på Norra Härene-stenen. I: ANF 90 s. 111-122.

--- 1976: Faþur : þiahkn. Syntaktiskt till inskriften på Sö 237. I: Nordiska studier i filologi och lingvistik. Festskrift tillägnad Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976, Lund, s. 375-381.

--- 1977: Närtuna kyrkas runsten. Namnräckan och textlakunen. I: Namn och Bygd 65, s. 38-56.

--- 1978: Runsvenska namnstudier. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 13.)

--- 1979a: Mansnamnet på Hallfredastenen. I: ANF 94 s. 151-160.

--- 1979b: Ett personnamn på Skaftarp-stenen. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, s. 36-49.

--- 1979c: Tillnamnet på Simris-stenen 2. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, s. 21-35.

--- 1980: Östgötska runstudier. Göteborg. (Scripta runica 1.)

--- 1982: þurfiuiþa. Ett runsvenskt kvinnonamn. I: Fem artiklar om personnamn. (Anthroponymica Suecana 9.), s. 9-27.

--- 1983: Hulmfas-- och Inkikiar. Två runsvenska kasusformer av personnamn. I: Namn och Bygd 71 s. 17-39.

--- 1985a: Kasusfrågor i runsvenska namnfraser. I: SAS 3, s. 11-21.

--- 1985b: Maki sin, faþuri sin. Två runfraser efter personnamn. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 10-18.

--- 1987a: Mansnamn på Östra Dalby-stenarna i Veckholm. I: SAS 5, s. 19-30.

--- 1987b: Smärre vikingatida runstudier. I: Studia archaeologica Ostrobotniensia, s. 143-151.

--- 1989a: Binamnet i Kareby-funtens bindruna. I: Studia anthroponymica Scandinavica 7, s. 53-69.

--- 1989b: Runo. Ett runsvenskt önamn? I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 42-53.

--- 1989c: Runstenar vid Dagsnäs. I: Västgötalitteratur s. 17-78.

--- 1989-90: kilauh hont. En kvinnas runsvenska binamn. I: Studia archaeologica Ostrobotniensia, s. 45-67.

--- 1990a: Mansnamn på Mellby-stenar. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, s. 17-33.

--- 1990b: Värsås-stenens personnamn. I: Västgötalitteratur, s. 57-68.

--- 1990c: Östgötska runtexter. Göteborg. (Scripta runica 3.)

--- 1991: sihþor. Ett runsvenskt mansnamn. I: SAS 9, s. 5-11.

--- 1992: Mellby Stommens runsten. I: Västgötalitteratur s. 61-83.

--- 1993a: Fröderyd-stenens brödranamn. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, s. 36-44.

--- 1993b: Malstastenens nur i uika. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 27-36.

--- 1993c: Tidavad-stenen - namn och syntax. I: Västgötalitteratur, s. 33-45.

--- 1993-97: uitkars. Ett runsvenskt mansnamn. I: Studia archaeologica Ostrobotniensia, s. 121-130.

--- 1994a: Miomu. Estniskt önamn på Lerkaka-stenen? I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, s. 85-100.

--- 1994b: UtaRa. Ett runsvenskt personnamn. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 19-29.

--- 1995a: Nybble-stenen och Rycksta-stenen. Egennamn och versifiering. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 17-35.

--- 1995b: Gårdbystenens halfburin. Mansnamn eller attribut. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift s. 103-121.

--- 1996: KIBALI. Sörmländsk runföljd i norrön supplering. I: Gardar 26 s. 15-18.

--- 1997: Runsv. uti × krikum. En uttryckstyp vid namn på länder. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 51-68.

--- 1998: Brobyholm-stenen. Pronomen och personnamn. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, s. 66-91.

--- 1999a: Namnet i atruakn på Sö 45. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 43-56.

--- 1999b: Två västgötska runstudier. I: Västgötalitteratur. s. 29-40.

--- 2000a: Aringsås-stenen Sm 1. Dativfrasen och ristarnamnet. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, s. 20-31.

--- 2000b: Småordet en på U 621. I: Gardar 31 s. 49-54.

--- 2001a: Eckersholm-stenen. Ett tydningsförsök. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift s. 61-102.

--- 2001b: Grekiskt ortnamn på Nälberga-stenen? I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 29-43.

--- 2002a: harmbraþhum. Ett gutaord och ett eddaord. I: Gardar 33, s. 37-46.

--- 2002b: Nytt om Tuna-stenen i Bälinge. I: Arkiv för nordisk filologi 117, s. 63-72.

--- 2002c: Två mansnamn i runsvenskan. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 39-49.

--- 2003a: Ågersta-stenens tekr. I: Runica - Germanica - Mediaevalia, herausgegeben von Wilhelm Heizmann und Astrid van Nahl. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Alterumskunde 37. Berlin-New York. s. 672-688.

--- 2003b: Namnfrågor på Lösen-stenen 3. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift s. 23-31.

--- 2003c: uristr. Ett runskånskt mansnamn. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift s. 33-44.

--- 2003d: Viby-ringens välsignelse. En guldring med runinskrift. I: Riseberga rediviva IV, Örebro s. 85-106.

--- 2003e: Å kyrkas Ög 31 i norrönt ljus. I: Gardar 34, 5-15.

--- 2005: Rävike-stenens eftermäle. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 59-72.

Santesson, Lillemor, 1993: Eine Blutopferinschrift aus dem südschwedischen Blekinge. Eine Neudeutung der einleitenden Zeilen der Stentoftener Steines. I: Frühmittelalterische Studien. Jahrbuch des Instituts für Frümittelalterforschung der Universität Münster 27 s. 241-252.

SAO = Gustavson, Helmer & Salberger, Evert, 1987: Tuukkala-spännets runinskrifter. I: Studia Archaeologica Ostrobotniensia. Jakobstad 1988. s. 35-43.

SAS = Studia Anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. Uppsala.

[Sö] Sb1965 = Jansson, Sven B. F., 1965: Några nyfunna sörmländska runristningar. I: Sörmlandsbygden 1965 s. 9-22.

Sc = Inskrifter från Skottland

[DR] Schl = Stoklund, Marie & Düwel, Klaus, 2001: Die Runeninschriften aus Schleswig. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. Berlin-New York s. 208-237.

Schnall, Uwe, 1987: Die Runeninschrift von Daugmale bei Riga. I: Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 15. Lund s. 245-254.

Schnell, Ivar: Brev 14/8 1957, Södermanlands museum, Nyköping.

--- 1965: Kyrkorna i Södermanland. Södermanlands hembygds- och museiförbund, Nyköping.

[U] SD = Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning. Sigtuna 2006 ff.

SE = Inskrifter från okända fyndplatser i Sverige

Seim, Karin Fjellhammer, 2010: "Dristige forkortninger"? En nytolkning av runeinnskriften i Selbu kirke (N 460). I: SAS 28, s. 27-39.

Sh = Inskrifter från Shetland

SHM = Statens historiska museum, Stockholm

Sikström, Tomas, 1990: Knikis. Ett personnamn på ett västgötskt runstensfragment. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 70-74.

Simonsen, Marie Ingerslev, 1961: The Kirkjubø Runic Stone. I: APhS 24, 1959, s. 107-124.

Skansjö, Sten & Riddersporre, Mats & Reisnert, Anders, 1989: Huvudgårdarna i källmaterialet. I: By huvudgård och kyrka. Studier i Ystadsområdets medeltid. Red. H. Andersson & M. Anglert. Lund studies in medieval archaeology. Stockholm s. 71-133.

[U] Sl = Sigtunas lösföremål. Numrerad förteckning över lösföremål med runinskrifter från Sigtuna. Tillgänglig på Internet, www.raa.se.

[Sm] SmK2002 = Om runstenar i Jönköpings län, Småländska kulturbilder 2002. Jönköping.

Snædal, Thorgunn, 1990: Från Järnatullen till Gårdarike. En bok om Södertäljetraktens runinskrifter. Täljebygden 1990/91. Södertälje.

--- 2002: Medan världen vakar. Studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi. Uppsala. (Runrön 16.)

--- 2014: Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Snædal Brink, Thorgunn & Jansson, Ingmar, 1983a: Gotländska runinskrifter. I: Gutar och vikingar, Historia i fickformat. Stockholm s. 424-437.

--- 1983b: Runinskrifter från övriga Skandinavien. I: Gutar och vikingar, Historia i fickformat. Stockholm s. 438-445.

Spurkland, Terje, 2001: I begynnelsen var . Norske runer og runeinnskrifter. Oslo.

SRI = Sveriges runinskrifter. Utg. av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1-. Stockholm 1900 ff.

SRI 10 Dig. suppl. = Digitalt supplement till Upplands runinskrifter. Tillgänglig på Internet, www.raa.se.

[U] SSM2009:2 = Wändesjö, John & Källström, Magnus, 2009: Spånga kyrkogård, förhistorisk boplats & medeltida bygghytta. Stockholms stad, Spånga, RAÄ 380. Arkeologisk rapport. Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen. 2009:2.

Steenholt Olesen, Rikke, 2012: Runes about a Snow-White Woman: The Lund Gaming-Piece Revisited. I: Futhark 3. International journal of runic studies, s. 89-104.

[U] STERIK2002 = Kitzler Åhfeldt, Laila & Källström, Magnus, 2002: Stockholmsrunor och en huggspårsanalys av runstenen vid Prästgatan. I: Upptaget. Arkeologi i Stockholm inför 2000-talet. Sankt Eriks årsbok 2002. Stockholm s. 167-180.

Stille, Per, 1996: Myskia - ett sörmländskt runstensnamn. I: Från götarna till Noreens kor. hyllningsskrift till Lennart Elmevik på 60-årsdagen 2 februari 1996. (Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serie B. Meddelanden 11.) Uppsala.

--- 1999a: Peter och Tor - två namn i svenska runinskrifter. I: Runor och namn. (Namn och samhälle 10), Uppsala, s. 87-93.

--- 1999b: Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland. En studie i attribuering. (Runrön 13), Uppsala.

--- 2004: Finns det runsvenska mansnamnet Gildi på U 644 och U 654? I: Blandade runstudier 3. (Runrön 18), Uppsala, s. 71-75.

StLars = Zachrisson, Sune, 2007: Sankt Lars i Linköping - en tusenårig historia. Östergötlands länsmuseum.

Stoklund, Marie, 1981: Greenland Runic Inscriptions. I: Michigan Germanic studies 7,1 1981, s. 138-147.

--- 1982: Nordboruner. I: Grønland 1982 nr. 5-6-7, s. 197-206.

--- 1983: Rúnir á skriftastólinum í Kirkjubø. I: Mondul 9,1 1983, s. 3-6.

--- 1991: Objects with runic inscriptions from Narsarsuaq. I: Christen Leif Vebæk: The Church Topography of the Eastern Settlement and the Excavation of the Benedictine Convent at Narsarsuaq in the Uunartoq Fjord. Meddelelser om Grønland, Man & Society 14. København 1991 s. 63-65.

--- 1992: Objects with runic inscriptions from Vatnahverfi. I: Christen Leif Vebæk: Vatnahverfi. An inland district of the Eastern Settlemant in Greenland. Meddelelser om Grønland, Man & Society 17. København 1992 s. 90-93.

--- 1993a: Objects with runic inscriptions from Ø 17a. I: Christen Leif Vebæk: Narsaq - a Norse landnáma farm. Meddelelser om Grønland, Man & Society 18. København 1993 s. 47-52.

--- 1993b: Greenland Runes: Isolation or Cultural Context? I: The Viking Age in Caithness, Orkney and the North Atlantic. Select Papers from the Proceedings of the Eleventh Viking Congress, Thurso and Kirkwall, 22 August-1 September 1989. Ed. Colleen E. Batey, Judith Jesch, Christopher D. Morris. Edinburgh 1993, s. 528-554.

--- 1994a: Napasut-runeindskriften. Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 1994 Illimatusarfik/Atuakkiorfik, Nuuk 1994 (1995), s. 222-228.

--- 1994b: Von Thorsberg nach Haithabu. I: Runische Schriftkultur in kontinental-skandinavischer und -angelsächsischer Wechselbeziehung s. 98-99.

--- 1994c: Malt-stenen -- en revurdereing. I: Proceedings of the Third International Symposium of Runes and Runic Inscriptions 1990, (Runrön 9) Uppsala s. 179-202.

--- 1995 = MS1995

--- 1996: The Ribe Cranium Inscription and the Scandinavian Transition to the Younger reduced Futhark. I: Frisian Runes and Neighbouring Traditions (Amsterdamed Beiträge zur älteren Germanistik 45) s. 199-209.

--- 1997a: Futharken som nøgle til lønrunesystemet på Schleswig-benstykke 5. I: Blandade runstudier 2. (Runrön 11), Uppsala, s. 111-113.

--- 1997b: Runestenen i Bjerring kirke. I: Nationalmuseets Arbejdsmark 1997. København s. 54-64.

--- 1998: Runes. I: J. Arneborg & H. C. Gulløv (eds.): Man, Culture and Environment in Ancient Greenland. Report on a Research Programme. Copenhagen.

--- 2001: Lindholmen. §2. Archäologisch-Runologisches. I: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 18. Berlin-New York. s. 463f.

--- 2003a: Bornholmske Runeamuletter. I: Runica - Germanica - Mediaevalia. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 37. Berlin-New York s. 854-870.

--- 2003b: De første runer - germanernes skriftsprog. I: Sejrens Triumf. København.

--- 2005: Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn, s. 109-124.

Stoklund, Marie & Düwel, Klaus, 2001: Die Runenfunde aus Schleswiger Grabungen. I: Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien 15. Neumünster s. 141-168.

[DE] StOl = Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 247-280. Berlin-New York.

Strid, Jan P., 1988: Jädra runsten. I: Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum. Årsskrift 66 s. 7-20.

--- 1991: (& Erikson O.) Runstenar. Malmö. (Edition Erikson 1.)

--- 1993: Sigtunabrynets runinskrift - äkta eller oäkta? I: Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen den 3 november 1993, s. 193-195.

Stroh-Wollin, Ulla, 2011: U 169 Björkeby: A Daughter without a Name? I: Futhark 2. International journal of runic studies, [utg. 2012], s. 193-200.

Swantesson, Jan O. H., 1998: Läsning av inskriptioner med hjälp av mikrokarteringsteknik. I: Innskrifter og datering. Dating Inscriptions. Red.: Augun Dybdahl & Jan Ragnar Hagland. Trondheim. (Senter for middelalderstudier. Skrifter 8.), s. 115-128.

SvK43 = Curman, Sigurd & Lundberg, Erik, 1935: Vreta klosters kyrka. Stockholm (Sveriges kyrkor 43. Östergötland 2).

SvK128 = Boström, Ragnhild, 1969: Källa kyrka. Stockholm (Sveriges kyrkor 128. Öland 1).

SvK200 = Cnattingius, Bengt, 1987: Linköpings domkyrka. 1, Kyrkobyggnaden. Stockholm (Sveriges kyrkor 200).

SvS1973 = Jansson, Sven B. F., 1973: Mellby kyrkas runsten. I: Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle. Stockholm (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 48) s. 1-15.

Svärdström, Elisabeth, 1969: Se Uppl1969.

--- 1982: Runfynden i Gamla Lödöse. Lödöse, västsvensk medeltidsstad IV:5. KVHAA.

Södermanlands museum, Nyköping. Bildarkivet.

T = Trondheim-inskrifterna i manuskript till NIyR av Jan Ragnar Hagland.

Thompson, Claiborne W., 1972: Nonsense Inscriptions in Swedish Uppland. I: Studies for Einar Haugen presented by friends and colleagues. Ed. by Evelyn Scherabom Firchow & al. The Hague–Paris. (Janua Linguarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata. Series Maior 59.), s. 522-534.

--- 1975: Studies in Upplandic runography. Austin, Texas-London.

THS10 = Runristningarna i Täby. En vägledning. Sammanställd och kommenterad av S. E. Vingedal. Ny, utvidgad och rev. uppl. Täby 1971 (Täby hembygdsförenings skriftserie 10).

THS30 = Åström, Hans: Runristningarna i Täby : en vägvisare. Täby 2004 (Täby hembygdsförenings skriftserie 30).

Thuesen, Karen, 1988: Den urnordiske runeindskrift fra Flistad. I: ANF 103 s. 48-63.

[DR] Til = tillæg/tillägg

Tjäder, Jan-Olof, 1993: Den latinska inskriptionen på runstenen Sm 115 från Öreryds kyrkogård, SHM inv. nr 22.518. I: Kungl. Hum. Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 1991-1992.

TOR1996 = Edberg, R. & Tesch S.: Nyfunna skeppsbilder från 1100-talet i Sigtuna. I: Tor 28 1996 s. 305-312.

Trygstad, Anne, 1985: The Järsta stone. I: PMLA. Publications of the Modern Language Association of America 100:1. s. 9–19.

Tunum1972 = Andersson, Lars, 1972: "orum". Runstenen från Norr Hesse i Stora Tuna - ett 25-årsminne. I: Tunum. Tunabygdens fornminnes- och hembygdsförenings årsskrift 1972 s. 24-26.

UA = Inskrift från Ukraina

UOÅ = Liestøl, Aslak, 1979: Andres gjorde meg. I: Universitetets oldsaksamling 150 år. Jubilæumsårbok 1979. Årbok 1979. Oslo s. 228-234.

Uppl1969 = Svärdström, Elisabeth: Runblecket från Östra Aros. I: Uppland 1969. Upplands Fornminnesförenings Årsbok.

UR = Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson. 1-4. 1940-58. Stockholm. (SRI 6-9.)

UUB = Uppsala Universitetsbibliotek.

UV = Riksantikvarieämbetet UV

UV Öst = Riksantikvarieämbetet UV Öst

[G] W = Elias Wesséns handskrivna fältprotokoll 1944-61, Runverket, Riksantikvarieämbetet.

Wallman, Johan, Haqvin 1820: Anteckningar rörande Öland, på Nordiska museet, Stockholm.

Wellendorf, Jonas, 2012: To tolkninger af runegåden fra Kalundborg. I: Maal og Minne 2012:1, s. 1-11.

Wessén, Elias, 1958: Runstenen vid Röks kyrka. Stockholm (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Filologisk-filosofiska serien 5).

--- 1966: Skänningebygdens runinskrifter. KHVAA, Filologiskt arkiv 10. Stockholm.

Westlund, Börje, 1980: Namntolkning i runinskrifter. I: Namn och Bygd 68 s. 128-140.

VGD1984 = Gustavson, Helmer: En runristad stridsyxa och träskiva från Lödöse. I: Västgöta-Dal 1984.

VGD1987 = Gustavson, Helmer: Runfynden i Landstingsgropen. I: Västgöta-Dal 1987.

Wikell, Roger, 2012: Tors fiskafänge : en bortglömd bild på Lingastenen Sö 352. I: Situne Dei 2012, s. 63-72.

Viking2011 = Knirk, James, 2011.

Wiktorsson, P-A. & Odelman, E., 1996: Dalslands diplomatarium. Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Åmål.

Williams, Henrik, 1989: Guds moder och Åsgisl? En bön och ett mansnamn i U 126. I: Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi. En presentation och några forskningsresultat. (Runrön 1), Uppsala, s. 39-50.

--- 1990: Åsrunan. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter. (Runrön 3), Uppsala.

--- 1991a: Ljungby kyrkas runsten. I: Kalmar län. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård 76, Kalmar s. 161-172.

--- 1991b: Runsvenska namnproblem 1. Om Erik på Vaksalastenen (U 960). I: SAS 9 s. 13-19.

--- 1993a: Ó-namn. Nordiska personnamn med det privativa prefixet Ó-. I: Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk. Handlingar från NORNA:s artonde symposium i Uppsala 16-19 augusti 1991. Red. av Lena Peterson. Uppsala. (NORNA-rapporter 51.) s. 95-107.

--- 1993b: Vikingatida trollkarlsnamn? I: Ortnamnssällskapet i Uppsala. Namnspalten i UNT 11, s. 19.

--- 1994: Runsvenska namnproblem 2. Det runsvenska mansnamnet Øysl (?) och det fornsvenska Asle. I: SAS 12 s. 5-31.

--- 1996a: Runjämtskan på Frösösten och Östmans bro. I: Jämtlands kristnande. Projektet Sveriges kristnande. Publikationer. 4. Uppsala s. 46.

--- 1996b: Till tolkningen av personnamnen på Gnistastenen (U 972 #). I: Från götarna till Noreens kor. Hyllningsskrift till Lennart Elmevik på 60-årsdagen 2 februari 1996. Red. av Eva Brylla, Svante Strandberg & Mats Wahlberg. Uppsala. (Skrifter utg. genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser. B. Meddelanden 11), s. 209-213.

--- 1996c: Vad säger runstenarna om Sveriges kristnande? I: Kristnandet i Sverige. Gamla källor och nya perspektiv. Red.: Bertil Nilsson. Uppsala. (Projektet Sveriges kristnande. Publikationer 5.) s. 42-83.

--- 2004a: Till tolkningen av personnamnet kina. I: Blandade runstudier 3. (Runrön 18), Uppsala, s. 77-86.

--- 2004b: Vittnar runstenen från Söderby (Gs 13) om Sveriges första ledungståg? Runfilologi och konsten att läsa som det står. I: Kungl. Hum. Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok, s. 39-53.

--- 2004c: Rec. av Runica - Germanica - Mediaevalia, herausgegeben von Wilhelm Heizmann und Astrid van Nahl. I: SAS 22 s. 179-182.

--- 2006: Runinskriften från Fælleseje: en urnordisk annons eller ett personnamn? I: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. (Namn och samhälle 17), Uppsala, s. 267-281.

--- 2007: Runstenen vid Stora Mellösa kyrka i Närke (Nä 12). I: Språk och lag. En vänskrift till Per-Axel Wiktorsson på 70-årsdagen 16 mars 2007. Red. Johnny Hagberg, Skara, s. 11-20.

--- 2010a: mesku giristr. I: Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Red. Kristinn Jóhannesson. Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 39), s. 99-108.

--- 2010b: Personal names on rune stones as a source for the reconstruction of lost words. I: Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen (Uppsala: Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 112, 2010), s. 195-205.

--- 2010c: Read What's There. Interpreting Runestone Inscriptions. I: Futhark 1. International journal of runic studies, s. 27-39.

--- 2011: Det inledande personnamnet på en av runstenarna i Danderyds kyrka, U 129. I: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 67, s. 79-90.

--- 2012: Till tolkningen av personnamnet suan på Vanstastenen (Sö 254). I: Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 september 2012.  Red. Katharina Leibring & al. Uppsala. (Skrifter utgivna av Institutet för språk och folkminnen. Namnarkivet i Uppsala. Serie B. 12), s. 331-335.

--- 2014: Till tolkningen av runstenen vid Vändle (Vs 4). I: Festskrift till Per Stille, Humanetten 32. Växjö: Linnéuniversitet, Fakulteten för konst och humaniora, s. 91-99.

--- manus: Om runstenstolkning.

Wimmer, Ludv. F. A., 1914: De danske Runemindesmærker. Haandutgave ved Lis Jacobsen. København-Kristiania.

VK = Roesdahl, Else (red.), 1992: Från Vikingar till Korsfarare. Norden och Europa 800-1200. Europarådets 22:a utställning (Viking og Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200).

Wulf, Fred, 1988: "ufilan": eine ungedeutete Runenfolge. I: Nordeuropa. Studien 23. Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Sonderreihe, s. 131-137.

--- 1997: Der Name des zweiten Sohnes in der Fjuckby-Inschrift. I: Blandade runstudier 2. (Runrön 11), Uppsala, s. 185-199.

Zetterholm, D. O., 1948: Den springande punkten. I: Nysvenska studier 1947 s. 83-85.

Aag, Finn-Henrik, 1980: Strøm runebryne. I: Maal og Minne s. 144–149.

--- 1988: Slesvig runepinne. I: Maal og Minne 1987 s. 17-23.

Åhlén, Marit, 1997: Runristaren Öpir. En monografi. (Runrön 12), Uppsala.

--- 1999: Ytterligare ett runstensfynd från kvarteret Torget i Uppsala. I: Runor och namn. (Namn och samhälle 10), Uppsala, s. 135-140.

--- 2004: En ristarsignatur och ett namnbelägg. Till tolkningen av inskriften på U 116. I: Blandade runstudier 3. (Runrön 18), Uppsala, s. 87-105.

--- 2006: En nordlig Ingvarsten? Den lilla runstenen vid Attmars kyrka. I: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. (Namn och samhälle 17), Uppsala, s. 283-288.

Åkerlund Norberg, Mikael, 1997: Gunnunn och Torgöt - ett vikingatida föräldrapar i Medelpad. I: SAS 15, s. 59-72.

Åkerström, Hanna, 2011: Sm 144 Gursten : En småländsk runsten från tidig vikingatid. Masteruppsats i svenska språket. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Aarb1987 = Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1986. København 1987.

[Ög] ÖFT1875 = Wiede, L. C., 1875: Östergötlands runurkunder. I: Östergötlands fornminnesförenings tidskrift 1.